GIPSY TYNKI KLEJE
sitemap MAPA SERWISU | polski PL deutsch DE
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji
 
Informujemy, iż administratorem danych osobowych ujawnionych w złożonej ofercie pracy jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych przez administratora danych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody udziału w tych procesach stąd podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku jest art. 6, ust. 1, lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę). W przypadku zamieszczenia w ofercie pracy szczególnych kategorii danych osobowych (np. dotyczących stanu zdrowia) będziemy przetwarzać wówczas te dane zgodnie art. 9, ust. 2, lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach).
Dla potrzeb obrony przed roszczeniami, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia technicznego (np. obsługa teleinformatyczna). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia/ odwołania zgody, do której zawsze masz prawo, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy licząc od dnia ich pozyskania. Ponadto po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane osobowe zostały zebrane (przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego) o jakim była mowa wcześniej, będą one przetwarzane przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami (jeśli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji) kierowanymi wobec administratora danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia do innego administratora danych o ile przepis szczególny nie przewiduje inaczej. Przysługuje Tobie dodatkowo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień- skontaktuj się z nami telefonicznie, poprzez e-mail lub odwiedź nas w siedzibie.
 W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, aby można było rozpatrywać Twoją ofertę pracy w procesie rekrutacyjnym. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, natomiast nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE