GIPSY TYNKI KLEJE
sitemap MAPA SERWISU | polski PL deutsch DE
Klauzula dla kandydatów do pracy na mocy art. 13 RODO

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Franspol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: ochronadanych@franspol.com.pl, tel. 601 140 404.
CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym na podstawie:
• przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy tj. art. 6 ust.
1 lit. c RODO,
• wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli przekażecie w dokumentacji aplikacyjnej dane nadmiarowe wykraczające poza zakres danych określonych w Kodeksie pracy,
b) Budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje na podstawie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) Przeprowadzenia działań przez Spółkę z wybranym kandydatem przed zawarciem umowy o pracę w związku z ciążącym na Spółce obowiązku prawnym określonym w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. kierowanie na wstępne badania lekarskie) oraz na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dodatkowo prosimy Państwa o nieujawnianie w składanej dokumentacji aplikacyjnej danych o stanie zdrowia ani nie załączanie dodatkowych dokumentów o stanie zdrowia. Jeżeli jednak Państwo przekażecie nam te informacje wówczas będziemy prosili Państwa o wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych o stanie Państwa zdrowia i będziemy przetwarzać te dane na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Jeżeli przekażecie nam Państwo inne dane osobowe, które należą do danych szczególnych kategorii danych osobowych jak np. informacje o poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych i inne o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wówczas Spółka nie będzie rozpatrywała Państwa aplikacji w tym zakresie i zanonimizuje te dane, gdyż zgodnie z przepisami prawa nie mamy możemy przetwarzać tych danych osobowych w procesie rekrutacji.
CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a) dane osobowe przetwarzane w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu
dane osobowe zostaną usunięte,
b) dane osobowe przetwarzane w celu budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do czasu wycofania zgody kandydata do pracy jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody i po tym czasie nawet mimo braku wycofania zgody dane osobowe zostaną usunięte,
c) dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przed podpisaniem umowy zostaną włączone w zakres dokumentacji pracowniczej (część A akt osobowych) i będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa dotyczący przechowywania akt osobowych pracownika tj. 10 lat od ustania zatrudnienia,
d) dane osobowe o stanie zdrowia podane dobrowolnie przez kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres zgodny z przepisami prawa, jeśli dane te wejdą w skład dokumentacji pracowniczej i przetwarzanie tych danych przez Spółkę będzie wynikało z obowiązku prawnego.
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,
b) podmioty świadczące usługi pocztowe działające na zlecenie administratora,
c) podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne).
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie
zgody),
5) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Spółki, listownie lub elektronicznie na adres e-mail Administratora: ochronadanych@franspol.com.pl.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA
Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest wymogiem prawnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych w jest dobrowolne jednakże konieczne na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak ich podanianie będzie rodził negatywnych konsekwencji wobec kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym.