GIPSY TYNKI KLEJE
sitemap MAPA SERWISU | polski PL deutsch DE
 
 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Franspol sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
NIP: 6651000599 | REGON: 310100380
 
w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 
 
 
 
Opracował:
Jacek Andrzejewski Inspektor ochrony danych  01-04-2019 r. 
 
 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego przez Franspol sp. z o.o.
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp.  z  o.o.  z  siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
 
                               Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  
 1. Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie przekazanych danych ujętych w art.  
22 (1) Kodeksu pracy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
 1. Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie przekazania pozostałych danych przez kandydata do pracy w tym np. danych do kontaktu na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* 
 2. Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie przekazanych szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) ujętych w art. 9 ust. 1 RODO* na podstawie: 
  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody)  4) Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).
5) Obrony przed roszczeniami na podstawie: 
▪   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dbaniu o wizerunek i dobre imię) .
ODBIORCY DANYCH:                                                                                                                                                                       
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej świadczących usługi na rzecz Franspol sp. z o.o. 
 
CZAS PRZETWARZANIA: 
                             
Państwa dane będą przetwarzane przez następujący okres:  
 1. W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (w zakresie danych ujętych w Kodeksie pracy)- 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
 2. W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody na podstawie tj. art. 6 ust. 1 lit. a)- do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
 3. W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (w zakresie tzw. „danych wrażliwych” przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a)- do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
 4. W celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody;
 5. W celu obrony przed roszczeniami- 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.  
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych wskazanych w art. 22 (1) Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych jest dobrowolne  i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.  
   
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Franspol sp. z o.o. osób składających ofertę pracy 
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
                                 
Państwa dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia dostarczonej oferty pracy dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody),
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w przypadku podania danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*- podanie danych osobowych mieszczących się w katalogu szczególnych kategorii danych osobowych.
ODBIORCY DANYCH:                                                                                                                                                                        
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej świadczących usługi na rzecz Franspol sp. z o.o.  
CZAS PRZETWARZANIA: 
                                  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia przyjęcia oferty pracy.   

TWOJE PRAWA:
                            
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania usunięcie lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu umożliwienia Franspol sp. z o.o.  rozpatrzenia w przyszłości złożonej oferty pracy. Bez podania danych nie będzie możliwości uczestniczenia  w przyszłych procesach rekrutacyjnych.  
 
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 
Informacja o okolicznościach przetwarzania danych osobowych pracowników  
Franspol sp. z o.o. 
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:
 1. zawarcia i realizacji umowy o pracę w tym wypłaty wynagrodzenia na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), 
 2. wykonania obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie obsługi kadrowo- płacowej, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, rozliczalności względem organów administracji publicznej w tym również wykonania procesu zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia akt osobowych, kierowania na badania lekarskie, prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz wypełnienia pozostałych obowiązków określonych w przepisach prawa pracy na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO* (w przypadku tzw. „danych wrażliwych” określonych ujętych w art. 9 ust. 1 RODO*) i w związku z przepisami takimi jak:
   1. ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
   2. ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych– w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania przez pracodawcę pracowników do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, zgłaszania członków rodziny pracownika do ZUS,  
   3. ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania pracowników do urzędu skarbowego przez pracodawcę, naliczania podatków i wystawiania deklaracji PIT,
   4. ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,  
   5. ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
   6. ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r., w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
   8. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015 r.  w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków,
   9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy  
   10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności  i przyczyn wypadków przy pracy i w związku z art. 234 Kodeksu pracy,
   11. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
   12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jego sporządzania, ł) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy,
   13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.06.2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawaniu przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z ustawą z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
   14. ustawa z dnia 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
   15. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
   16. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, 
   17. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
   18. pozostałych aktów prawnych odnoszących się do pracowników w rozumieniu przedmiotowej informacji i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego.
 3. kierowania na specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na motywowaniu pracowników oraz podnoszenia jakości usług świadczonych przez administratora),
 4. dokonywanie ocen pracy pracowników oraz awansowaniu bądź karaniu pracowników na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na motywowaniu pracowników oraz dokonywaniu analizy jakości świadczonej pracy na rzecz administratora oraz pilnowaniu dyscypliny pracy),
 5. organizowaniu wyjazdów służbowych oraz delegowaniu pracowników na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na zapewnieniu ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz realizacji strategii działalności przedsiębiorstwa),
 6. kontroli pełnego wykorzystania czasu pracy za pomocą logów do systemów IT lub pozostałych narzędzi umożliwiających administratorowi monitoring czasu pracy pracowników na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o jakość wykonywanej pracy na rzecz pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy),
 7. zabezpieczenia informacji chronionych w systemach IT na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu administratora o tajemnicę przedsiębiorstwa), 8) kontroli korzystania z udostępnionych narzędzi pracy na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o mienie firmy).
9) dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek, dobre imię i interesy przedsiębiorcy).
 
ODBIORCY DANYCH:
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie firmy, dostawcom usług dodatkowych w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, podmiotom medycznym  w przypadku skierowania pracownika na badania lekarskie, podmiotom świadczącym usługi hotelarskie, noclegowe, transportu osób w zakresie organizowania wyjazdów służbowych. 
 
CZAS PRZETWARZANIA:
 • Dane osobowe pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. składające się na akta osobowe pracownika- 10 lat od ustania stosunku pracy,
 • Dane osobowe pracowników zatrudnionych między 1 stycznia 1999 r.  a 31 grudnia 2018 r. składające się na akta osobowe pracownika- 50 lat od ustania stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie do ZUS o zamiarze przekazania do ZUS raportów informacyjnych za wszystkich zatrudnionych i raporty te przekaże wówczas okres ten wyniesie 10 lat od ustania stosunku pracy,
 • Dane osobowe pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r., składające się na akta osobowe pracownika- 50 lat od ustania stosunku pracy, 
 • Dane osobowe związane z dokumentacją zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych - 5 lat od ustania stosunku pracy,
 • Dane osobowe wynikające z dokumentacji PIT-11, zawierające informacje o uzyskanych dochodach, składkach oraz zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok- 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  
 • Pozostałe dane osobowe zgromadzone w związku ze stosunkiem pracy i nie składające się na akta osobowe pracowników będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń- 3 lata od czasu kiedy roszczenie stało się wymagalne.  
 
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowanie swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych osobowych przetwarzanych na podstawie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO*),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych     celów.  
W przypadku ich niepodania nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę jak również nie będzie możliwa realizacja umowy o pracę i wszelkich określonych powyżej zadań pracodawcy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.  
 
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zleceniobiorców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej/podlegających zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych) realizujących zlecenia dla Franspol sp. z o.o.
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  
 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
 2. Zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozporządzeń wykonawczych w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej,  
 4. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości, ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 5. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię)
 6. Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)  w związku z art. 29 RODO*.  
 7. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).
ODBIORCY DANYCH:
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia- do czasu podpisania umowy zlecenia 
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy  
 3. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych- 10 lat od zakończenia umowy zlecenia
 4. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy/umowy zlecenia.
 6. w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,  
 7. w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy zlecenia.  W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy zlecenia. 
   
 
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych przez Franspol sp. z o.o. 
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  
 1. Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)  w związku z art. 29 RODO*.  
 2. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).
ODBIORCY DANYCH:
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe (dane zwykłe) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.
 
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,  
 2. w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.
 
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez Franspol sp. z o.o. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów.  
 
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób z którymi Franspol sp. z o.o. nawiązuje kontakty handlowe (potencjalni dostawcy/kontrahenci)
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp. z  o.o. z   siedzibą  przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  
 1. Nawiązywanie kontaktów handlowych w tym składanie zapytań ofertowych, składanie wniosków  o oszacowanie zamówienia, wycenę na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów),
 2. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).   
ODBIORCY DANYCH:
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu rozpatrzenia oferty. 
 2. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji. 
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby Franspol sp. z o.o.  mógł rozpatrzyć ofertę. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym nawiązanie współpracy handlowej.
   
 
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców usług i towarów  dla Franspol sp. z o.o.
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol  sp. z  o.o. z  siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  
 1. Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne przed zawarciem umowy)
 2. Zawarcie i wykonanie umowy kupna usług lub towarów na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 4. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
 5. Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).  
ODBIORCY DANYCH:

Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.
 
CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy- do momentu podpisania umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy ,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,  5) w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym podpisanie i realizacja umowy o współpracy. 
   
 
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów/kontrahentów Franspol sp. z o.o.
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych  jest Franspol  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  
 1. Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne przed zawarciem umowy).
 2. Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 4. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 5. Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 6. Ściągania należności na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
ODBIORCY DANYCH:
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy- do momentu podpisania umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy ,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,  5) w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia, 6) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.  
 
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy. 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów/klientów/dostawców Franspol sp. z o.o.
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  
 1. Wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy).
 2. Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 4. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 5. Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 6. Ściągania należności na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
ODBIORCY DANYCH:
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy- do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 
 2. w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy - do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,  5) w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia, 6) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.  
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, ▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy. 
   
 
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących z Franspol sp. z o.o.
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  
 1. Zarejestrowania korespondencji przychodzącej oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
 2. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).
ODBIORCY DANYCH:
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe (dane zwykłe) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.
 
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- 6 lat od nadania lub odbioru korespondencji,
 2. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.
 
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.  
 
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony internetowej  
Franspol sp. z o.o.  
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu:
 1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia jej prawidłowego działania na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej i jej prawidłowe działanie).
 2. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów).  
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą strony internetowej.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej.
 
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania ze strony internetowej.
 
*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób odbywających staż w Franspol sp. z o.o.
 
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Fabrycznej 10, 62-510 Konin (dale jako: Franspol sp. z o.o.).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@franspol.com.pl.  

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  
 1. Wypełnienia obowiązków przewidzianych w umowie dotyczącej odbywania stażu na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 3. Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)  w związku z art. 29 RODO*.  
 4. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).
 5. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:  
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię).
ODBIORCY DANYCH:
Franspol sp. z o.o.  będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w umowie dotyczącej odbywania stażu- do czasu zakończenia umowy na odbycie stażu,  
 2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 3. w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,  
 4. w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.
 5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 3 lata od zakończenia umowy odbywania stażu.
 
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy odbycia stażu. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy o odbycie stażu. 
 
ŹRÓDŁO DANYCH:  
 
Dane osobowe otrzymaliśmy od Urzędu Pracy, który skierował Państwa do odbycia stażu w Franspol sp. z o.o. 
   
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE