GIPSY TYNKI KLEJE
sitemap MAPA SERWISU | polski PL deutsch DE
Informacja o okolicznościach przetwarzania danych osobowych przez:
Franspol sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
 
25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
W związku z art. 13 RODO przedstawiamy informacje dotyczące okoliczności przetwarzania Twoich danych osobowych:
 
 Administrator danych:
 
Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu będą przetwarzane Twoje dane jest Franspol sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Fabrycznej 10.
 
Inspektor ochrony danych:
 
Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań i wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora danych.
Umożliwiliśmy Ci to na kilka sposobów:
 • Rekomendujemy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: ochronadanych@franspol.com.pl. Umożliwia ona nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości
 • Zawsze możesz także wysłać korespondencję na adres: ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
   
   
   
   
   
  Nadzór nad ochroną danych osobowych w Polsce:
   
  Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.
   
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:
   
  a) w celu zawarcia i wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
   
b) w związku z obowiązkiem podatkowym względem organów publicznych w tym prowadzeniem dokumentacji księgowo- podatkowej dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6, ust.1, lit. c RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków,
 
c) w celu zadbania o jakość świadczonych usług i wizerunek Franspol sp. z o.o. (np. rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków) na podstawie art. 6, ust.1, lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),
 
d) w celu realizacji prawa do dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez nas działalności w ramach obrony interesów Franspol sp. z o.o. na podstawie art. 6, ust.1, lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim będzie obrona interesów przedsiębiorcy).
 
e) w celu ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest utrzymanie płynności finansowej).
 
g) w celach marketingowych na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych)
 
h) w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, którym jest dążenie do załatwienia sprawy)
 
i) w celach przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych)
 
j) w celach zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami Kodeksu pracy, przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy oraz ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawą o rachunkowości
 
Retencja danych:
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji umowy- przez okres trwający do momentu rozwiązania umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych- tak długo jak Administrator danych będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane osobowe zostały zebrane (realizacja umowy) mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby ściągania należności będą przetwarzane do momentu pełnego rozliczenia
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, odwołania zgody
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, nie dłużej niż jeden rok od zakończenia korespondencji
 7. Dane osobowe przetwarzane w celach rozpatrywania skarg, reklamacji, wniosków będą- rok od złożenia skargi, wniosku, reklamacji
 8. Dane osobowe przetwarzane w celach przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych- do momentu wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji lub przyszłych rekrutacji jednakże nie dłużej niż 1 rok od dnia jej wyrażenia
 9. Dane osobowe przetwarzane w celach realizacji umowy o pracę- 50 lat od dnia ustania stosunku pracy, chyba, że przepis prawa zmieni okres przechowywania danych byłych pracowników.

Odbiorcy Twoich danych osobowych:
 
Dane osobowe mogą być udostępniane Urzędom Skarbowym, bankom oraz innym instytucjom finansowym (w zakresie transakcji bezgotówkowych), dostawcom usług pocztowych, kurierskich, medycznych (dane osobowe pracowników oraz osób z którymi zawarto umowy cywilno- prawne), podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (m.in. organy kontroli i nadzoru określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa), Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (dane osobowe pracowników oraz osób z którymi zawarto umowy cywilno- prawne), dostawcom rozwiązań technologicznych świadczących usługi dla Franspol sp. z o.o. (dostawcy usług IT, hosting poczty, oprogramowanie komputerowe). Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne oraz windykacyjne w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami a także konieczności ściągania należności.
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo:
 
-  żądania dostępu do treści danych,
-  żądania sprostowania swoich danych (w przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych), 
-  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych (w uzasadnionych przypadkach),
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem (wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody),
- przenoszenia danych osobowych do innego Administratora, jeśli dane te przetwarzane są zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b RODO (przetwarzanie na podstawie umowy),
- wniesienia skargi do organu- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Obowiązek ujawnienia danych osobowych:
 
Podanie danych zawsze jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę, skorzystać z naszych usług, czy po prostu móc kontaktować się z nami. Jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane zgodnie z udzieloną zgodą, zapytamy o nią. Traktujemy Twoją zgodę jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.
 
Sposób przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.